ALGEMENE VOORWAARDEN LATIN PARTY PROMOTIONS ONLINE BANNER PROMOTIE/ ADVERTEREN

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 : Definities

a)          Opdrachtgever /registreerde :

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken, of tot het verrichten van werkzaamheden, waaronder het plaatsen van advertenties, banners/flyer ter promotie van een event of product.

b)           De opdrachtnemer:

De rechtspersoon (hierna ook te noemen:Latin Party Promotions) die de opdracht als bedoeld onder a) heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

c)           De opdracht:

Hieronder wordt (onder meer) verstaan de tot stand gekomen overeenkomst waarbij de opdrachtnemer ten behoeve en voor rekening en risico van de opdrachtgever advertenties, banners/flyer ter promotie plaatst en/of overige werkzaamheden verricht.

d)            Tarieven:

Door de opdrachtnemer gebruikt tarieven zijn standaardtarieven exclusief BTW. De opdrachtnemer is vrij de tarieven te verhogen zonder opgave van reden.

Artikel 2 : Algemeen

 1. Op alle overeenkomsten met Latin Party Promotions, aan haar verleende opdrachten voor het plaatsen van advertenties, banners/flyer en voor het verrichten van overige werkzaamheden, zijn deze Algemene Voorwaarden, alsmede de bepalingen vermeld bij gekozen banner types van Latin Party Promotions van toepassing.
 2. Op de (advertentie)overeenkomsten en opdrachten zijn uitdrukkelijk niet van toepassing de algemene voorwaarden van de opdrachtgever. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn voor Latin Party Promotions  slechts verbindend indien en voor zover dergelijke afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Op de (advertenties, banners/flyer)overeenkomsten en opdrachten zijn tevens van toepassing de Regelen voor het Advertentiewezen 1990 van de Stichting ROTA, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en de rechtbank Amsterdam, en de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd onder de nummers 158/1992 en 6/2000 bij de rechtbank Amsterdam, alsmede beiden ook verkrijgbaar aan de balie bij opdrachtnemer, alsmede de Nederlandse Reclame Code, mits de voornoemde algemene voorwaarden en Code niet strijdig zijn met deze Algemene Voorwaarden.
  Bij strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en andere algemene voorwaarden, gaan deze Algemene Voorwaarden voor.
 4. Indien en voor zover een of meerdere van de in deze Algemene Voorwaarden vermelde bepalingen (gedeeltelijk) nietig blijken te zijn, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen.

Artikel 3: Offertes & Aanbiedingen

 1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
 2. Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, ook als daarin een termijn voor aanvaarding wordt genoemd. Dit betekent dat offertes en aanbiedingen door de opdrachtnemer te allen tijde kunnen worden herroepen zolang deze niet door de opdrachtgever zijn aanvaard.
 3. Aanvaarding geschiedt schriftelijk. Van aanvaarding is (indien geen schriftelijke bevestiging) tevens sprake indien de opdrachtnemer reeds een aanvang heeft gemaakt met uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever.
 4. Offertes van de opdrachtnemer kunnen door de opdrachtgever slechts zonder afwijkingen worden aanvaard.
 5. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit aanbod niet binnen 30 dagen na uitbrenging is aanvaard.
 6. Onder een aanbod wordt verstaan: een door de opdrachtnemer gedaan voldoende bepaald voorstel tot het sluiten van een overeenkomst, gericht tot 1 of meerdere personen, waaruit de wil van de opdrachtnemer blijkt om in geval van aanvaarding gebonden te zijn.
 7. Een overeenkomst / registratie tot plaatsing van advertenties, banners/flyer en / of ter uitvoering van andere werkzaamheden komt niet eerder tot stand dan na een namens de opdrachtnemer rechtsgeldig ondertekende schriftelijke bevestiging van mondelinge of schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever, of een betaling is verricht aan de opdrachtnemer, dan wel bij gebrek daarvan door plaatsing van de advertenties, banners/flyer of uitvoering van de opdracht.

Artikel 4 : Looptijd

 1. Advertentieovereenkomsten/ registratie  voor plaatsingen worden aangegaan met een looptijd van 28 dagen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen. De looptijd gaat in op de datum van plaatsing bijvoorbeeld ( plaatsing vandaag rest nog 27 dagen) advertentie weergave op onze website. Na deze periode zijn advertenties, banners/flyer automatisch geblokkeerd voor weergave
 2. Indien de opdrachtgever de overeengekomen advertentieruimte niet heeft afgenomen binnen de looptijd van de advertentieovereenkomst, zal de opdrachtnemer, indien de opdrachtgever dat vóór afloop van de termijn schriftelijk verzoekt, de looptijd met 28 dagen verlengen. Van verlenging door de opdrachtnemer is slechts sprake indien dit schriftelijk gebeurt. De resterende advertenties zullen in die periode worden geplaatst tegen het tarief dat voor de overeengekomen advertentieruimte geldt op het moment van plaatsing.

Artikel 5 : Annulering

 1. De opdrachtgever is gerechtigd een tot stand gekomen overeenkomst te annuleren. Annulering van verstrekte opdrachten of reserveringen van paginaruimte dienen uiterlijk drie werkdagen vóór plaatsing vóór 12:00 uur, schriftelijk te geschieden op de wijze als vermeld in de tariefkaart. Indien de annulering niet binnen deze termijn geschiedt is zal de opdrachtgever 75% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
 2. In geval van annulering na het verstrijken van de annuleringstermijn van lid 1, zal de opdrachtgever de volledige advertentiekosten aan de opdrachtnemer verschuldigd zijn,althans de werkelijk geleden schade indien deze hoger blijkt te zijn Hieronder wordt onder meer verstaan de door de opdrachtnemer geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de opdrachtnemer reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

Artikel 6 : Prijs

 1. Op iedere (advertentie banners/flyer,) overeenkomst/ registratie en iedere opdracht zijn van toepassing de tarieven die door de opdrachtnemer op het moment van totstandkoming van de overeenkomst worden gehanteerd met betrekking tot plaatsing van advertenties banners/flyer en/of overige werkzaamheden en diensten tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De standaardtarieven staanvermeld op de zogenaamde tariefkaarten van de opdrachtnemer.
 2. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen.
 3. De prijs die de opdrachtnemer voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
 4. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting voor de opdrachtnemer tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 7 : Prijswijzigingen

 1. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de tarieven tussentijds te herzien, onder meer in geval van stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten,verzendkosten, lonen of loonbestanddelen, invoering en/of verhoging van overheidsheffingen en/of wijzigingen in valutaverhoudingen.
 2. De tarieven kunnen eveneens tussentijds door de opdrachtnemer worden herzien in geval van extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen,foto, flyers, video of materiaal, ondeugdelijke informatiedragers, computerprogrammatuur of databestanden,ondeugdelijke wijze van aanlevering door de opdrachtgever van materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die de opdrachtnemer tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorziene verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
 3. De opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van tekeningen,foto, flyers, video of materiaal en andere proeven. De opdrachtnemer zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie van de oorspronkelijke prestatie naar zijn mening niet wezenlijk afwijkt.
 4. Prijsherzieningen zullen schriftelijk aan de opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Indien een dergelijke prijsherziening ook doorgevoerd zal worden voor de advertenties krachtens reeds afgesloten advertentie)overeenkomsten en voor reeds verstrekte opdrachten, voor zover zij nog niet zijn geplaatst of bevestigd, heeft de opdrachtgever het recht het restant kosteloos te annuleren.\
 5. Prijswijzigingen worden geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard indien de opdrachtgever hiertegen niet binnen zeven dagen na uitbrenging van de eerste nieuwe factuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 8 : Betaling / iDeal

 1. Alle vormen van adverteren, banners/flyer promotie bij Latin Party Promotions dienen vooraf plaatsing worden betaald dit kan via iDeal. Betalingen via andere wegen zoals PayPal en Visa worden extra kosten inrekening gebracht. Opdrachtgevers met een positiebetalingsverkeer boven € 2.500,00 kunnen in aanmerking komen voor PPC (positive-paid customers) regeling.
  a)       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de opdrachtgever gehouden binnen vijf dagen na de factuurdatum,
              zijnde de vervaldatum, het volledige factuurbedrag te betalen, zonder zich te kunnen beroepen op enige
               korting, verrekening of opschorting.
 2. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling door de opdrachtnemer is vereist.
 3. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op het eerste verzoek van de opdrachtnemer zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de opdrachtnemer te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering van de opdrachtnemer met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat de opdrachtnemer daarop direct en ongehinderd verhaal zal kunnen nemen.
 4. Indien tijdige betaling, zoals vermeld bij lid 1 a. van dit artikel, achterwege is gebleven dan is de opdrachtgever een vertragingsrente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de vervaldatum van 5,0 procent per maand.
 5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die de  opdrachtnemer maakt in verband met de niet (tijdige) betaling door de opdrachtgever, zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever, daaronder begrepen een bedrag ad Euro 40,= exclusief BTW per aanmaning,proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand, verhaalsinformatie en andere eventueel niet door de rechter toegewezen bedragen. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op ten minste 15 procent van het te incasseren totale bedrag met een minimum van Euro 150,- (exclusief BTW) per factuur.
 6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Onverminderd het bepaalde in lid 1 a. van dit artikel, is de opdrachtgever in geval van faillissement(s aanvraag), (aanvraag van) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, onder curatele stelling van de opdrachtgever of in geval toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen in verzuim per de eerste datum dat die gebeurtenis zich voordoet. In voormelde gevallen is de vordering van de opdrachtnemer direct opeisbaar.

Artikel 10 : Mail of andere proeven

 1. De opdrachtgever is gehouden, al dan niet op verzoek van de opdrachtnemer, de door hem ontvangen, teksten, foto, flyers, videomateriaal andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken voor plaatsing.  Als er gebreken zijn vast gesteld zal de aangeleverde advertentie banners/flyer niet worden geplaats / weergegeven. Voor herplaatsing dient dan wel indien de tijd tussen ontvangst en plaatsing korter is uiterlijk 12 uur voor plaatsing, gecorrigeerd of schriftelijk goedgekeurd aan de opdrachtnemer te doen toekomen. Bij gebreke daarvan worden de,foto, flyers, video of materiaal, fax of andere proeven door de opdrachtnemer geacht te zijn goedgekeurd.
 2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt tevens als erkenning dat de opdrachtnemer de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.    

Artikel 11 : Afwijkingen

 1. De opdrachtnemer streeft naar een zo goed mogelijke weergave van het ingezonden materiaal, maar kan geen exacte reproductie garanderen, in het bijzonder niet indien geen kleurproef is bijgeleverd door opdrachtgever.
  Voor kleuren wordt geen exclusiviteit gegarandeerd.
 2. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijk ontwerp, foto, flyers, videomateriaal respectievelijk de , fax- of andere proeven, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
 3. Afwijkingen van geringe betekenis zijn onder meer kleurverschillen die hun oorsprong vinden in het materiaal van het oorspronkelijk ontwerp, kopij of tekeningen,foto, flyers, video of materiaal, fax- of andere proeven, dan wel kleurafwijkingen die hun oorsprong vinden in de technische beperkingen van de apparatuur en machines van de opdrachtnemer.
 4. Bij de beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moet worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk van opdrachtnemer in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde en op zichzelf staande zaak of een enkel uniek exemplaar betreft.
 5. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikerswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. Hiermee wordt ook bedoeld dat afwijkingen aan een werk, dat is vervaardigd met het oog op een bepaald gebruik of doel, die niet tot gevolg hebben dat het werk voor dat gebruik.

 

Latin Party Promotions | K.V.K 59250097 | 

Blog

Inschrijving Latin family nieuwsbrief