Algemene voorwaarden online party veilingen

Artikel 1: 
 1. Elke bieder/ aanbieder dient bij het registreren voor de Online Party Veiling diensten van Latinparty Promotions.nl zijn correcte naam, adres en andere gevraagde gegevens te verstrekken. Bij tekortkomingen als gevolg van onjuiste verstrekkende gegevens kan Latinparty Promotions.nl niet verantwoordelijk gesteld worden.
 2. Als bieder ben je te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruikersaccount en inloggegevens. Iedere bieder dient de gegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze gegevens in geen enkel geval door te geven aan derden. Tenzij het tegendeel door bieder wordt bewezen, gaat Latinparty Promotions.nl er van uit dat ten aanzien van de ingevoerde gegevens sprake is van authenticiteit (juistheid).  

 

Artikel 2: Het bod 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden evenement. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.  
Artikel 2: Betaling  
 1. Latinparty Promotions.nl  is het betaaladres van alle transacties die via door haar geëxploiteerde websites tot stand komen. Ook in verband  met de veiling op de website Latinparty Promotions.nl  geveilde  arrangementen. De betaling zal via Latinparty Promotions.nl  lopen tenzij anders vermeld in    de bevestigingsemail welke de afnemer ontvangt nadat het hoogste bod is uitgebracht op de geveilde arrangementen.
 2. Er geldt een fatale betalingstermijn van vijf (5) dagen. Wanneer er niet binnen vijf (5) dagen is betaald via iDeal, creditcard of automatische incasso machtigt de hoogste bieder Latinparty Promotions.nl automatisch om het bedrag van zijn/haar  bankrekening te incasseren. Latinparty Promotions.nl zal daartoe maximaal twee pogingen doen. Latinparty Promotions.nl  rekent € 7,50 extra kosten voor deze automatische incasso van het openstaande bedrag.
 3. De hoogste bieder/winnaar bij een veiling is van rechtswege in verzuim indien de betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, dan wel niet heeft kunnen plaatsvinden als gevolg van een stornering. In dat geval zal Latinparty Promotions.nl  vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening brengen. 
 4. Blijft de hoogste bieder/winnaar, na minstens 1x telefonisch / schriftelijk (waaronder ook communicatie per e-mail wordt begrepen) door Latinparty Promotions.nl  te zijn aangemaand, in verzuim, dan zal Latinparty Promotions.nl  over het verschuldigde bedrag tevens administratie en invorderingskosten conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten in rekening gaan brengen.
Artikel 4: Kosten bij herroeping  
 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer/ organisator dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 
Artikel 5: Eind afrekening uitstaande tegoeden
 1. Ter bescherming van de consumenten heeft Latinpartypromotions een wettelijke opschortingsrecht  tot uitbetaling van uitstaande tegoeden aan de aanbieder in geval van klachten van consumenten over aanbieder. Deze uitstel van betaling duurt minimaal 3 tot 14 dagen na het evenement. Afhankelijk van het verloop van het evenement proberen wij de minimale tijdsduur 3 dagen aan te houden . Uitstaande tegoeden worden na aftrek van de afgesproken commissie per ticket /veiling  wettelijke btw 6 % overgemaak
Artikel 6: Privacy beleid  
 1. Latinparty Promotions.nl hecht veel waarde aan de gegevens van consument/bieder, uit die oogpunt zal geen enkele persoonsinformatie die wordt verkregen, zoals adres, e-mail, telefoonnummer en bankgegevens, wordt door van Latinparty Promotions.nl aan derden verstrekt zonder toestemming van de consument/bieder, behalve indien en voor zover dit noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de overeenkomst. 
Artikel 7: Annulering en wijziging  
 1. Ieder uitgebrachte bod op een veiling is te allen tijde onherroepelijk, Indien de bieder het hoogste bod heeft uitgebracht en het bod wordt aanvaard door Latinparty Promotions.nl. is een tot stand gekomen overeenkomst (transactie) en dus NIET annuleer baar. 
Artikel 8: Overmacht 
 1. Indien Latinpartypromotions zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Latinpartypromotions alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Onder overmacht wordt nadrukkelijk verstaan de situatie waarin  Latinpartypromotions haar verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van technisch falen van haar IT-systemen. 3. Aanbieder heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen. 
Artikel 9: Einde van de overeenkomst 
 1. Bij een overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt de overeenkomst van rechtswege bij het verstrijken van de tijd waarvoor de overeenkomst is verstrekt. Tussentijdse opzegging van deze overeenkomst is niet mogelijk, tenzij één van de partijen ondanks ingebrekestelling tegen een redelijke termijn toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij of de consument. In dat geval kan de andere partij de overeenkomst met een maand opzeggen. In geval van ernstig verzuim waaronder begrepen ernstige klachten van consumenten over de aanbieder kan Latinparty Promotions de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen.
 2. Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd is de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand tegen het einde van de maand. 
 
Algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten/ registreerde tussen Latin Party Promotions en aanbieders van via  Online Party Veiling  te veilen of te verkopen producten en arrangementen. 

 

Latin Party Promotions | K.V.K 59250097 | 

Blog

Inschrijving Latin family nieuwsbrief